Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2012-06-22 00:00

Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζεται ότι η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, σε συνεδρίαση της 11-6-2012 αποφάσισε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 του καταστατικού, και μετά την υπ΄ αριθμ. 63/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 13 του καταστατικού αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου να λάβουν χώρα την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθεί με νεότερο.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Τα νέα μέλη, εφόσον αποστείλουν την αίτηση που θα βρούν στο μενού "Εγγραφή νέων μελών" παρακαλούνται, ελλείψει ακόμη τραπεζικού λογαριασμού, να επικοινωνούν με τον Ταμία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, Αρχικελευστή ΕΜΘ (ΜΗΧ) Τσάκαλο Αναστάσιο, τηλ. 6943487931, προκειμένου να τακτοποιήσουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 του καταστατικού, ετήσια συνδρομή τους.   

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε με FAX], γραπτή δήλωση προς την προσωρινή  Διοικούσα Επιτροπή τριάντα (30) ημέρες πριν από τη ψηφοφορία, δηλαδή πριν από την 30-8-2012.